Wat doet de vertrouwenspersoon integriteit (VPI)? buro leas
Schending van integriteit

Foto van Coolwildlife.com

Wat doet de vertrouwenspersoon integriteit (VPI)?

Volgens de Ambtenarenwet (2003) moeten overheden en bedrijven met meer dan 50 werknemers een procedure hebben om vermoedens van misstanden binnen de organisatie te kunnen melden (Klokkenluidersregeling). Bij misstanden kan gedacht worden aan overtreding van wettelijke regels,  fraude en gedrag dat de organisatie of andere medewerkers schaadt.

Bij een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kan een medewerker terecht om vermoedens van misstanden vertrouwelijk te bespreken. Vertrouwelijkheid betekent dat de melder ‘probleemeigenaar’ blijft en zelf kan bepalen of, wanneer en onder welke voorwaarden, de VPI de melding via de formele weg binnen de organisatie aankaart.

De vertrouwenspersoon bespreekt de melding met de melder en bekijkt of er sprake is van een redelijke vermoeden van een misstand. Hierna kan de melder beslissen of er al dan niet een interne of externe melding gedaan wordt afhankelijk van de situatie. Wanneer er sprake is van een ernstig (ambts) misdrijf heeft de VPI de verplichting te melden. De VPI dient hier in het eerste gesprek duidelijk over te zijn richting de medewerker.

Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand dan zal de melding  intern worden onderzocht. Blijkt er inderdaad sprake van een misstand dan zal de leiding actie moeten ondernemen. Gebeurt dit niet dan kan de melder de misstand extern melden bij het Huis voor de Klokkenluiders.
De vertrouwenspersoon integriteit ondersteunt en begeleidt de medewerker in de meldingsprocedure. Hij helpt de medewerker passende keuzes maken (zoals al dan niet melden, zoeken van deskundige hulp, intern of extern melden). De VPI onderzoekt en oordeelt zelf niet. De melder van een misstand is wettelijk tegen benadeling beschermt.

De belangrijkste taken van de VPI zijn:

  • optreden als sparringpartner en eerste opvang voor medewerkers met vragen op integriteitsgebied;
  • de melder begeleiden en ondersteunen wanneer deze vermoedens van niet-integer handelen aankaart bij het bevoegd gezag;
  • alle binnenkomende vragen en meldingen op uniforme wijze registreren;
  • jaarlijks geanonimiseerd rapporteren aan het bevoegd gezag.
Contact

Karin Stokkermans
P. Cuyperslaan 5
4741 DP Hoeven

Tel: 06-18268179
Email: info@buroleas.nl

LVV gecertificeerd

Lidnummer: 103146

Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon